o projekcie 50+
Stowarzyszenie WIOSNA zaprasza do udziału w projekcie "AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI" 600 dzieci ze 110 partnerskich szkół podstawowych na terenie 19 miast z całej Polski. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W jakim celu?
Projekt "AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI" to kompleksowy program, którego celem jest wzmocnienie twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozwój kreatywnych kompetencji społecznych w obszarze kultury u dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez nieformalną edukację kulturalną, w 19 polskich miastach dzieci będą stopniowo i sukcesywnie oswajać się ze światem kultury, aktywnie w nich uczestniczyć oraz świadomie je interpretować. Dzieciom zostanie zaproponowany bogaty katalog warsztatów z zakresu kultury stymulujący ich kreatywność.

Co można zyskać?
Każde ze 600 dzieci w trakcie trwania projektu, może wziąć udział w różnorodnych formach zaangażowania od odkrywania różnych dziedzin kultury (zwiedzanie instytucji kulturalnych od kuchni), po jej tworzenie na warsztatach kulturalno-kreatywnych z udziałem artystów. Malarze, muzycy, reżyserzy i inni przedstawiciele środowisk kulturalnych będą rozbudzać wśród uczniów ciekawość, kreatywność i nowe spojrzenie na sztukę. Podsumowaniem tych działań będzie 19 wernisaży prac dzieci w 19 miastach.

Wolontariusze w projekcie
Istotna rolę w projekcie pełnią wolontariusze, którzy będą towarzyszyć dzieciom we wszystkich zaplanowanych działaniach. Grupa 170 wolontariuszy będzie wspierać i ułatwiać proces edukacji kulturalnej najmłodszym, dlatego w trakcie projektu zostanie zorganizowane specjalne spotkanie empowerment. Wolontariusze towarzysząc dzieciom w trakcie projektu obserwowali jak dzieci angażują się, jaką mają motywację, które formy pracy dają najlepsze efekty. Wnioski z ich pracy są niezwykle cenne dla skutecznej realizacji projektu.

W trakcie spotkania podsumowane zostaną dotychczasowe efekty oraz wypracowane rozwiązania ulepszające dalszy przebieg projektu. Spotkanie pozwoli również usystematyzować wiedzę wolontariuszy, tak aby po zakończeniu projektu byli oni jeszcze lepiej przygotowani do pracy w kolejnych projektach kulturalnych i edukacyjnych. Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowo-warsztatowy. Poprowadzą je eksperci z zakresu edukacji kulturalnej, ewaluacji, empowermentu w projektach społecznych.

Formy udziału dzieci i wolontariuszy w projekcie

  • Spotkania z artystami i warsztaty twórcze z zakresu różnych dziedzin sztuki i kultury (np. malarstwo, fotografia czy teatr) będą to spotkania z artystami, pasjonatami, stanowiącymi dowód wartości podążania za pasją i marzeniami.

  • Wizyty w instytucjach kulturalnych i zwiedzanie ich „od kuchni”, udział w wydarzeniach będzie miał znaczący wpływ na przybliżanie dzieciom sztuki w nietypowy sposób, przystępny i dostępny, wizyty będą również wpływać na rozwój emocjonalny, społeczny, moralny, ale także poznawczy dzięki różnorakim formom zaangażowania (np. zwiedzanie muzeów, teatrów, opery, pracowni muzycznych i malarskich, itp.).

  • Udział w filmach – dzieci jako narratorzy i eksperci, będą mogły pochwalić się wiedzą zdobytą podczas warsztatów, przekazać ją swoim rówieśnikom. Udział w filmie zwiększy ich samoocenę i będzie ciekawą przygodą oraz rodzajem nagrody.

  • Wernisaż prac – będzie zwieńczeniem projektu, wydarzeniem nobilitującym dla najmłodszych artystów, publiczna prezentacja ich prac będzie szczególnym rodzajem docenienie ich wysiłków twórczych i włożonej pracy.


Projekt "Akademia Odkrywców Kreatywności" jest inspirowany projektem "Akademia Odkrywców Kultury", którego organizatorem również było Stowarzyszenie WIOSNA.


Partnerem merytorycznym projektu jest Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej KULTURAtka.

Projektodawca: Stowarzyszenie WIOSNA
Tytuł projektu: AKADEMIA ODKRYWCÓW KREATYWNOŚCI. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji: 05.2015 – 07.2016